Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit ouders en personeel van De Rots. De MR denkt mee over het beleid van de school, zij ontvangt van de directie jaarlijks de begroting, de jaarplanning en de beleidsplannen.
De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid wanneer het bijvoorbeeld om onderwijskundige
doelstellingen van de school gaat. Op andere vlakken heeft de MR een adviesfunctie, bijvoorbeeld als het gaat
om veiligheid in en om de school of bij een sollicitatieprocedure.
Wanneer er belangrijke wijzigingen voorgesteld worden, kan de MR besluiten een peiling onder de ouders te
houden en te onderzoeken hoe ouders over het onderwerp denken. In het schooljaar 2021-2022 heeft
de MR bijvoorbeeld de ouders gevraagd naar hun mening over het voorstel om de schooltijden te wijzigen
naar het 5-gelijke dagen model.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Tineke Dekens (voorzitter)
Irene Troost (secretaris)
Marieke ten Broek (vervangend voorzitter)

Personeelsgeleding:
Elise Visscher (penningmeester + GMR)
Ellen van Rijsten (notulist)
Nienke Verlek (aanspreekpunt MR voor het team van de Rots)

Wij stellen ons graag aan u voor:

Nienke 

Mijn naam is Nienke. Ik ben dit jaar leerkracht van groep 6/7. Ik zit nu voor het vijfde jaar in de MR. Het is ontzettend boeiend om samen met collega’s, ouders en directie mee te denken over belangrijke en bepalende onderwerpen voor onze school.

Elise

Ik ben Elise, leerkracht van groep 4. Ik ben getrouwd met Alex en we hebben 4 kinderen, waarvan de jongste twee nog op de Rots zitten.  In de MR vind ik het, als personeelslid, heel belangrijk om mijn team te vertegenwoordigen en samen te werken met ouders. Het is fijn om samen na te denken over zaken zoals bijvoorbeeld: beleid, plannen, en onderwijskundige doelstellingen van de school. Tevens ben ik penningmeester van de MR.

Ellen

Mijn naam is Ellen en ik ben leerkracht op basisschool de Rots. Dit schooljaar sta ik drie dagen per week voor groep 3. Vier jaar geleden ben ik begonnen in de MR. In eerste instantie had ik er wat twijfels bij of deze taak wel bij mij paste, maar ondertussen merk ik dat ik het een leuke & leerzame taak vind. Het is interessant om op een andere manier mee te denken met het onderwijs hier op school. De samenwerking met ouders is heel waardevol omdat ze vaak vanuit een andere hoek naar ons onderwijs kijken.

Tineke

Sinds januari 2021 zit ik als ouder in de MR. Binnen de MR heb ik de taak van voorzitter. Mijn oudste twee kinderen zitten op De Rots. Ik vind het waardevol om als ouder mee te denken over de plannen van de school en hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Irene

Ik ben Irene, getrouwd en moeder van 3 kinderen.
Onze 2 dochters gaan naar groep 8 en groep 4. Onze zoon is nog thuis.
Sinds september 2023 ben ik lid van de MR als secretaris.
Ik vind het waardevol via de MR een bijdrage te kunnen leveren aan de Rots.
Het met elkaar sparren en kritische vragen durven stellen is iets waar ik me graag voor inzet.

Marieke

Sinds september 2023 mag ik mijn bijdrage leveren aan de MR. Ik ben Marieke, getrouwd, en moeder van 2 kinderen. Onze oudste zit op de Rots. Het is fijn om samen met de personeelsgeleding van de Rots mee te praten over het beleid, en jullie als ouders te vertegenwoordigen.

Voor het schooljaar 2023-2024 staan de volgende vergaderdata gepland:

  • 25 oktober 2023
  • 29 november2023
  • 24 januari 2024
  • 13 maart 2024
  • 24 april 2024
  •   5 juni 2024
  • 26 juni 2024

De MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen, na aanmelding, aanwezig zijn bij deze vergaderingen.
Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen via het emailadres: mr@ebsderots.nl.