Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit ouders en personeel van De Rots. De MR denkt mee over het beleid van de school, zij ontvangt van de directie jaarlijks de begroting, de jaarplanning en de beleidsplannen.
De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid wanneer het bijvoorbeeld om onderwijskundige
doelstellingen van de school gaat. Op andere vlakken heeft de MR een adviesfunctie, bijvoorbeeld als het gaat
om veiligheid in en om de school of bij een sollicitatieprocedure.
Wanneer er belangrijke wijzigingen voorgesteld worden, kan de MR besluiten een peiling onder de ouders te
houden en te onderzoeken hoe ouders over het onderwerp denken. In het schooljaar 2021-2022 heeft
de MR bijvoorbeeld de ouders gevraagd naar hun mening over het voorstel om de schooltijden te wijzigen
naar het 5-gelijke dagen model.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Joep Brunsveld (voorzitter)
Tineke Dekens (secretaris)
Reinold van Dijk

Personeelsgeleding:
Elise Visscher (penningmeester)
Ellen van Rijsten
Nienke Verlek

Voor schooljaar 2022-2023 staan de volgende vergaderdata gepland:

  • 21 september 2022
  • 19 oktober 2022
  • 7 december 2022
  • 18 januari 2023
  • 8 maart 2023
  • 19 april 2023
  • 24 mei 2023
  • 28 juni 2023

De MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen, na aanmelding, aanwezig zijn bij deze vergaderingen.
Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen via het emailadres: mr@ebsderots.nl.